2016.01.23 The San Diego Bridal Show - Elite Photo Lounge