2016.04.16 The San Diego Bridal Show Spring Festival - Elite Photo Lounge