2017.01.28 Slow Motion Videos, The San Diego Bridal Show - Elite Photo Lounge