2017.05.02 SDRC Expo, Awards & Mixer - Elite Photo Lounge